Darmowa dostawa od 1 ekstraktu w Polsce i od 2 ekstraktów do pozostałych krajów UE.

NUTRAWAY

NUTRAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, Polska
REGON: 521202476
NIP: PL7252316522
KRS: 0000952170

Polityka prywatności sklepu Ollywell.pl

Zanim rozpoczniesz zakupy prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, która określa najważniejsze zasady w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.


Właścicielem sklepu i zarazem Administratorem danych osobowych jest spółka Nutraway sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, NIP: PL7252316522. 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w jakiejkolwiek sprawie napisz: support@ollywell.com lub zadzwoń +48 22 506 40 59

Na potrzeby, o których piszemy poniżej zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Dane identyfikacyjne. Dane takie jak: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania są konieczne do złożenia zamówienia, prowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia obsługi posprzedażowej, a także założenia konta użytkownika w naszym sklepie.
 2. Dane kontaktowe. Adres e-mail jest niezbędny do złożenia zamówienia oraz zarejestrowania konta w naszym sklepie. Adres e-mail może być wykorzystany także do udostępnienia niektórych funkcjonalności naszego sklepu. W zakresie kontaktu z użytkownikiem możemy przetwarzać także numer telefonu naszych klientów.
 3. Dane dotyczące sprzedaży. W celu realizacji naszych zobowiązań wobec naszych klientów oraz w związku z obowiązkami prawnymi możemy przetwarzać dane dotyczące sprzedaży takie jak numer zamówienia, dane dotyczące płatności, dane dotyczące dostawy itp.
 4. Informacje dotyczące przeglądania witryny sklepu. Dane takie jak: czas dostępu, liczba przypadków uzyskania dostępu, adres IP i informacje o zdarzeniach (takich jak błędy, zawieszenia, ponowne uruchomienia i aktualizacje do nowych wersji) i inne dane diagnostyczne, techniczne, informacje o błędach i użytkowaniu, np. godzina i czas korzystania z usług, wyszukiwane terminy wprowadzone przez Użytkownika na urządzeniu oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie umieszczonych na urządzeniu Użytkownika.
 5. Cookies. Na stronie naszego sklepu korzystamy z Ciasteczek. Są to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. przeprowadzenie procesu sprzedaży — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 2. utworzenie i prowadzenie konta klienta— dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy w zakresie prowadzenia konta użytkownika);
 3. rozpatrzenia reklamacji — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 4. kontakt w sprawach związanych z realizacją umowy lub ofertą Administratora — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 5. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Spółkę);
 6. przechowywania nieopłaconych zapytań - dane dotyczące sprzedaży— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie statystyk niezrealizowanych zamówień w celu ulepszania jakości świadczonych usług.
 7. marketing bezpośredni — dane kontaktowe - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane sprzedaży — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki oraz użytkowników;
 9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów- dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane sprzedaży — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym;
 10. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej Informacje dotyczące przeglądania witryny sklepu, cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników;
 11. administrowania stroną internetową - Informacje dotyczące przeglądania witryny sklepu, — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest sprawne zarządzanie serwisem;
 12. zamieszczenia komentarza na stronie internetowej - dane identyfikacyjne, dane kontaktowe— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 13. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
 15. podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);
 16. podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego (bez tych danych rozpatrzenie reklamacji lub zwrotu nie będzie możliwe);
 17. podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi i wynika to z przepisów prawa (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym kurierom, prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za system ERP, firmie odpowiedzialnej za zarządzanie obsługą klienta, dostarczającam nam oprogramowanie, a także podmiotom wspomagających nas w zbieraniu opinii o naszych produktach i usługach. Oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej następuje zgodnie z poniższymi zasadami.

 1. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do organizacji międzynarodowych.
 2. W przypadku gdyby doszło do przekazania danych osobowych do podmiotów spoza EOG odbywać będzie się to na podstawie wyrażonej zgody lub w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy.
 3. Informujemy, że w przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG istnieje ryzyko braku zapewnienia równorzędnego do wynikającego z RODO stopnia ochrony Państwa danych osobowych przez kraje, w których siedziby mają te podmioty.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 2. przez okres 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie)
 3. przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy, tj. przetwarzanych w celu ewentualnego zawarcia umowy;
 4. przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 6. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 7. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Informacje o przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, prawo do żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Wniosek o realizację przysługujących Pani/Panu praw może Pani/Pan zgłosić:

 1. na adres email - support@ollywell.com
 2. listownie na adres – ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź

We wniosku powinna Pani/Pan podać dane, które pozwolą nam jednoznacznie zidentyfikować Panią/Pana.


Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z prawem.


 1. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane osobowe i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych, w szczególności szyfrowanie SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności przez naszych klientów będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Informujemy, że podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nasi klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności każdy użytkownik powinien zachować w poufności login i hasło do swojego konta na stronie internetowej i nie udostępniać ich osobom trzecim. Informujemy, że nigdy nie zwracamy się do naszych klientów o podanie danych do logowania.